XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Xí nghiệp gồm 05 phòng:

1.1. Phòng Tổ chức – Hành chính;

1.2. Phòng Tài chính – Kế toán;

1.3. Phòng Kế hoạch – Vật tư;

1.4. Phòng Kỹ thuật – KCS;

1.5. Phòng An toàn – Bảo vệ An ninh Quốc phòng;

2. Các đơn vị trực tiếp sản xuất bao gồm:

2.1. Phân xưởng Sửa chữa đầu máy 1:

 • Tổ Điện cơ 
 • Tổ Gầm
 • Tổ Hãm
 • Tổ Điện đầu máy
 • Tổ Động cơ
 • Tổ Khung vỏ đầu máy

2.2. Phân xưởng Sửa chữa đầu máy 2:

 • Tổ Điện – Điện cơ
 • Tổ Động cơ – Hãm
 • Tổ Gầm – Khung vỏ

2.3. Phân xưởng Vận dụng đầu máy 1:

2.3.1 Các tổ sản xuất:

 • Tổ phục vụ vận tải
 • Tổ trực ban đầu máy
 • Tổ cấp nhiên liệu
 • Tổ dồn kho  

2.3.2. Các Đội lái tàu:

 • Đội lái tàu 7
 • Đội lái tàu 8
 • Đội lái tàu 9
 • Đội lái tàu 10

2.3.3. Các Trạm đầu máy:

 • Trạm đầu máy Giáp Bát
 • Trạm đầu máy Hải Phòng
 • Trạm đầu máy Ninh Bình

2.4. Phân xưởng Vận dụng đầu máy 2:

2.4.1. Các tổ sản xuất:

 • Tổ phục vụ vận tải
 • Tổ trực ban đầu máy
 • Tổ cấp nhiên liệu

2.4.2. Các Đội lái tàu:

 • Đội lái tàu 2
 • Đội lái tàu 3

2.4.3. Các Trạm đầu máy:

 • Trạm đầu máy Đồng Đăng

2.5. Phân xưởng Đầu máy 3:

2.5.1. Các tổ sản xuất:

 • Tổ phục vụ vận tải
 • Tổ trực ban đầu máy
 • Tổ cấp nhiên liệu
 • Tổ Điện đầu máy
 • Tổ Gầm
 • Tổ Động cơ tổng thể

2.5.2. Các Đội lái tàu:

 • Đội lái tàu 5
 • Đội lái tàu 6

2.5.3. Các Trạm đầu máy

 • Trạm đầu máy Lào Cai
 • Trạm đầu máy Xuân Giao
 • Trạm đầu máy Lâm Thao

2.6. Bộ phận Kho vật tư.

2.7. Đội Dịch vụ.

Các đơn vị trực thuộc Xí nghiệp có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do Giám đốc Xí nghiệp quy định phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp.