Chức năng của Xí nghiệp đầu máy Hà Nội

Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội (sau đây gọi tắt là Xí nghiệp) là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty), chuyên cung cấp đầu máy để kéo các đoàn tàu theo nhiệm vụ được Tổng Công ty giao đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải bằng Đường sắt.

* Nhiệm vụ.

1. Nhiệm vụ chung:

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải; kế hoạch vận dụng, sửa chữa đầu máy; kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải; kế hoạch lao động, tiền lương; các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật; đơn giá các loại sản phẩm; đơn giá tiền lương; hệ thống định mức và các kế hoạch khác có liên quan của Xí nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý của Tổng Công ty; tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.

2. Vận dụng, sửa chữa đầu máy:

2.1. Tổ chức quản lý, vận dụng đầu máy có hiệu quả, đảm bảo chạy tàu an toàn, đúng giờ và tiết kiệm.

2.2. Tổ chức quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và đột xuất đầu máy theo đúng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng do Nhà nước, Tổng Công ty ban hành.

2.3. Quản lý và tổ chức việc thực hiện kiểm tra về an toàn chạy tàu đối với đầu máy đang vận dụng trên các tuyến Đường sắt do Xí nghiệp đảm nhận.

2.4. Căn cứ vào nhiệm vụ vận tải do cấp trên giao để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch vận dụng, sửa chữa đầu máy dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng Công ty.

2.5. Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống nhà, nhà xưởng, nhà kho, các loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các cơ sở vật chất khác; sản xuất các mặt hàng gia công cơ khí, sửa chữa phục hồi các chi tiết của đầu máy để phục vụ cho công tác chỉnh bị, bảo dưỡng, sửa chữa các cấp đầu máy theo định kỳ hoặc đột xuất.

3. Bảo đảm an toàn giao thông Đường sắt:

3.1. Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác an toàn lao động, an toàn chạy tàu đối với các đơn vị, bộ phận trực thuộc Xí nghiệp.

3.2. Phối hợp với các bên liên quan tổ chức công tác cứu chữa, giải quyết hậu quả trở ngại chạy tàu, tai nạn chạy tàu nhằm khôi phục giao thông Đường sắt nhanh nhất theo phân cấp giải quyết tai nạn giao thông Đường sắt và Quy chế cứu hộ đầu máy, toa xe của Tổng Công ty ĐSVN.

Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình trở ngại, tai nạn chạy tàu do đầu máy của Xí nghiệp quản lý và vận dụng gây nên.

3.3. Bảo đảm an toàn lao động và an toàn chạy tàu trong quá trình tham gia cứu chữa tai nạn.

4. Sản xuất kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải:

 Trên cơ sở ngành nghề kinh doanh được quy định. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và năng lực của Xí nghiệp để chủ động lựa chọn thị trường, sản phẩm, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải theo quy định của pháp luật, Quy chế của Tổng công ty để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV của Xí nghiệp.

5. Công tác thống kê, phân tích:

Tổ chức thống kê, phân tích các hoạt động của Xí nghiệp theo quy định của Nhà nước, Tổng Công ty. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời về số liệu báo cáo, thống kê. Tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải và các kế hoạch khác có liên quan của Xí nghiệp. Phát hiện những bất hợp lý, đề xuất với Tổng Công ty các biện pháp chấn chỉnh cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao năng lực và chất lượng vận tải, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao.

6. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch:

Xí nghiệp có nhiệm vụ tham gia với Tổng Công ty về các nội dung: Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh; Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, hàng năm; Các dự án đầu tư lớn về chế tạo đầu máy, phương tiện chuyên dùng trên Đường sắt; Chiến lược phát triển sức kéo; Xây dựng biểu đồ chạy tàu; Phương án vận dụng và quay vòng đầu máy; Quy trình sửa chữa đầu máy; kế hoạch đào tạo và đào tạo lại CBCNV; Các văn bản của Tổng Công ty ĐSVN liên quan đến công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Tổng công ty.

7. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả vốn và tài sản do Tổng Công ty giao (bao gồm đất đai, tài nguyên, đầu máy, trang thiết bị và các nguồn lực khác) để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao.

8. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển của Xí nghiệp, Tổng Công ty ĐSVN.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty ĐSVN giao.