Cơ cấu tổ chức

– Ban Giám đốc gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc.

– Đảng ủy Xí nghiệp.

– Công đoàn Xí nghiệp.

– Đoàn thanh niên Xí nghiệp.

– 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

– 05 Phân xưởng.

– 01 Bộ phận.

– 01 Đội.

Cơ cấu tổ chức trên có thể thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong từng thời kỳ cụ thể.