Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 12/ 2021 của Xí nghiệp

Chiều ngày 10-12-2021, đã diễn ra cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp tháng 12-2021.

BCH Đảng bộ nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp công tác tháng 12 năm 2021.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 11 các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và tăng như Đầu máy km tính đổi thực hiện 354.724 km đạt 132,8% so với kế hoạch, Máy VDBQ thực hiện 28,61 máy đạt 98,7% so với kế hoạch, tỷ lệ tàu thống nhất đi đúng giờ đạt 100% so với cùng kỳ. Đầu máy 904 sửa chữa cấp Rk thực hiện xong trước tiến độ 3 ngày.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Xí nghiệp chủ động triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch, thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới. Thường xuyên tổ chức test nhanh sàng lọc trong CBCNV, 100% CBCNV Xí nghiệp đã được tiêm vắc xin mũi 2.

Hội nghị cũng thống nhất đưa ra nhiệm vụ thực hiện công tác tháng 12/2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như: Đầu máy Km tính đổi đạt 361.818 km, Bình quân km/vụ trở ngại phấn đấu đạt 150.000 km/vụ trở lên; Phấn đấu đảm bảo đủ đầu máy tốt, đáp ứng mọi yêu cầu vận tải của Tổng công ty ĐSVN.

Vê công tác phòng chống dịch: Chỉ đạo các đơn vị trong Xí nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty và của Xí nghiệp. Các đơn vị bố trí CBCNV, NLĐ nghỉ luân phiên, làm việc Online tại nhà đảm bảo hiệu quả công việc và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 1289/CTr-ĐS, ngày 28/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và Kế hoạch số 769/KH-ĐMHN của Giám đốc Xí nghiệp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về nâng cao năng lực vận tải đường sắt.

Về công tác sửa chữa đầu máy: Tập trung chỉ đạo các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sửa chữa đầu máy cấp; thực hiện tốt công tác phúc kiểm và công tác 3 kiểm trong sửa chữa đầu máy đảm bảo chất lượng tốt phục vụ vận tải; đảm bảo tiến độ, giờ dừng sửa chữa nhằm hoàn thành kế hoạch sửa chữa đầu máy trong tháng.

Hội nghị cũng nghiên cứu và đóng góp các dự thảo quan trọng như:Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Đảng bộ Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội; Báo cáo kiểm điểm tập thể của Đảng bộ năm 2021; Báo cáo kiểm điểm tập thể của BCH năm 2021;

Cũng tại Hội nghị, BCH tiến hành nhiều nội dung khác như: Kiểm điểm cá nhân các đồng chí ủy viên BCH ĐB Xí nghiệp; Bỏ phiếu phân loại Tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021 của Đảng bộ Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Kết quả bỏ phiếu đã bình xét 4 Chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 208 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.