Hội nghị BCH (mở rộng), sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 13/07/2023, Đảng bộ Xí nghiệp xí nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội xí nghiệp lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2022-2025, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Dũng-Phó Bí thư Đảng ủy xí nghiệp trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nêu rõ đặc điểm tình hình của xí nghiệp, những thuận lợi và khó khăn từ đầu năm 2020 tới nay. Báo cáo chỉ rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD cũng như chăm lo đời sống, thực hiện chính sách đối với người lao động trong toàn đơn vị. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, BCH Đảng bộ cùng tập thể lãnh đạo đã đoàn kết, thống nhất, lãnh chỉ đạo quyết liệt; điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp tình hình thực tế qua từng giai đoạn SXKD. Báo cáo chỉ rõ việc đạt được trong công tác chính trị tư tưởng, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ sau khi sát nhập xí nghiệp ĐMYV vào xí nghiệp ĐMHN. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ năm 2023 đến năm 2025.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đưa ra nhiều tham luận, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023; Từ các giải pháp chạy tàu, tới sửa chữa đầu máy, đảm bảo ATCT trong tình hình mới, công tác nội nghiệp tại các trạm đầu máy…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Việc đảm bảo ATCT, không vi phạm pháp luật, không vi phạm quy trình quy phạm, quy trình sửa chữa là việc cần làm thường xuyên, quyết liệt đòi hỏi toàn bộ CBCNV trong toàn xí nghiệp chung tay, chung sức đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư đưa ra nhiều nội dung công việc cần hoàn thành trong 6 tháng cuối năm; Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên hiệp công tác tốt, CBCNV nâng cao ý thức tự giác trong công việc được giao để toàn xí nghiệp khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD./.