Hội nghị người lao động các đơn vị tiến tới HN người lao động Xí nghiệp

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 1605/KHLT-ĐMHN, ngày 13/12/2021 giữa Giám đốc và Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/01/2022, các đơn vị trong toàn Xí nghiệp đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động. Hội nghị người lao động nhằm phát huy quyền Dân chủ trực tiếp của người lao động; Tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Hội nghị người lao động các đơn vị diễn ra công khai, trang trọng. Tại hội nghị, người lao động trực tiếp thảo luận, tham gia đóng góp, đề xuất, kiến nghị vào các nội dung quan trọng như: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Xí nghiệp; Các nội quy lao động, quy chế tiền lương, quy chế dân chủ xây dựng tại các đơn vị…..

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-Giám đốc Xí nghiệp dự và chỉ đạo Hội nghị người lao động Phân xưởng sửa chữa Đầu máy

Nhiều ý kiến chất vấn, đóng góp quan đến đổi mới công nghệ, tổ chức các phong trào thi đua, công tác an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19… được đưa ra để hội nghị thảo luận; Người chủ trì hội nghị tiếp thu các ý kiến và trả lời chất vấn các vấn đề liên quan được phân công. Hội nghị người lao động các đơn vị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2022, bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp Xí nghiệp năm 2022.Hội nghị Đại biểu người lao động Xí nghiệp năm 2022 của Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/01/2022 với 71 đại biểu được bầu từ các đơn vị và 15 đại biểu đương nhiên tham dự.