Kiểm tra “CQ-VH-AT” 6 tháng đầu năm 2022

Phong trào “CQ-VH-AT” tại xí nghiệp Đầu máy Hà Nội nhiều năm qua luôn được phát huy và phát triển. Hàng năm công tác kiểm tra “CQ-VH-AT” luôn nhận được sự quan tâm của Giám đốc xí nghiệp và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện kế hoạch số 1340/KH-ĐMHN, ngày 7/7/2022, trong tháng 7/2022, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên xí nghiệp thực hiện công tác kiểm tra “CQ-VH-AT” 6 tháng đầu năm 2022 tại tất cả các đơn vị trong xí nghiệp. Qua công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung trong phong trào “CQ-VH-AT” tại các đơn vị, đồng thời chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục ngay tại các đơn vị để đưa phong trào ngày càng chính quy./.

Đoàn kiểm tra tại các đơn vị trong xí nghiệp