Miễn, giảm thuế 2021 cho doanh nghiệp + TNDN:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, đơn vị có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu giảm so với năm 2019 sẽ được giảm 30% số thuế phải nộp năm 2021. – Doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất hoặc sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, 2021 thì không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với 2020. + GTGT: – Doanh nghiệp gặp khó khăn vì Covid-19 có thể được giảm 30% thuế giá trị gia tăng, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền phạt chậm nộp… – Giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/10/2021 đến hết 31/12/2021 với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. – Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, được giảm 30% mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ. + Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và IV/2021 và quý IV của năm 2021. – Miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. P/S: chưa có văn bản hướng dẫn ban hành chính thức…tất cả đang trên dự thảo. Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch Covid-19.