Quảng Bình triển khai chương trình “Đường tàu – Đường hoa”