Tổ chức thi sát hạch lái tàu năm 2024

Chiều ngày 16/4/2024, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức thi sát hạch lái tàu năm 2024. Trước đó , Xí nghiệp đã ban hành kế hoạch tổ chức ôn luyện kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ năm 2024, đối với các chức danh công nhân lái tàu và phụ lái tàu, công nhân lái tàu dồn kho, trực ban đầu máy. Kỳ thi sát hạch lần này có 38 công nhân phụ lái tàu bậc 2/2 sẽ thi sát hạch lên lái tàu bậc 1/3.