Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 11/9/2023 ÷ 15/9/2023

Ngày 11/9/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban sản xuất tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 2/9/2023 – 8/9/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 57,04 m/ngày; Máy vận dụng gần đạt kế hoạch đề ra; Tình hình ATGT phức tạp.

Trong tuần thực hiện biểu đồ chạy tàu mới từ ngày 06/9/2023; Phân xưởng VDĐM 2 thực hiện không đúng quy định khi tác nghiệp xuống P nhiên liệu. Đầu máy lâm tu trong sửa chữa nhiều, tiến độ sửa chữa đầu máy cấp còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác thực hiện VSMT tại một số đơn vị chưa tốt.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 9/9/2023 – 15/9/2023 :                     

Công tác vận tải:

Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo ATCT, thực hiện gỡ giờ phải đảm bảo tuyệt đối ATCT. Tập trung thực hiện BĐCT mới từ ngày 6/9/2023. Duy trì kỷ cương, kỷ luật trong công tác vận tải.

Công tác sửa chữa:

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đầu máy trong sửa chữa; Ổn định hệ thống Camera trên đầu máy, hệ thống đồng hồ tốc độ DT04.4; Xây dựng quy trình chi tiết trong khám máy sửa chữa cấp R0.

Công tác khác:

Các phòng chuyên môn căn cứ chức năng tập trung nâng cao năng lực chiều sâu đối với PXVDĐM 2 và PXSCĐM2.

Hoàn thành việc sắp xếp phòng làm việc tại các đơn vị; Hoàn thành hệ thống camera, điện nước trong xí nghiệp.

Tiếp tục tập trung thực hiện các dự án sửa chữa, đầu tư như: sửa chữa lớn các nhà xưởng, bể nhiên liệu tại trạm đầu máy Giáp Bát…Cung cấp kịp thời PTVT đối với các máy sửa chữa cấp Rđ.

Rà soát, xây dựng định mức nhân lực tại các đơn vị, quy chế trả lương, chế độ ban kíp, đào tạo kiêm nhiệm vụ đối với các chức danh làm ban kíp.

Đảm bảo mọi mặt an toàn trong công tác PCCN, ATLĐ, ANTT, VSCN, VSMT./.