Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 18/7/2022 ÷ 24/7/2022

Hội nghị Giao ban tuần có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc, Bí thư đoàn Thanh niên, trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân: 27,71 m/ngày, chưa đạt kế hoạch; Công tác thực hiện quy trình quy phạm của CNLT chưa tốt; Công tác khám máy chưa đạt yêu cầu trong sửa chữa.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Tiếp tục duy trì công tác kỷ cương kỷ luật, đặc biệt kiểm soát công tác hô đáp, quan sát của các ban lái tàu khi đi trên đường để điều chỉnh và xử lý các tình huống kịp thời; Tăng cường nhắc nhở, ban lái tàu đảm bảo giờ kỹ thuật tích cực gỡ giờ đủ điều kiện và đảm bảo sức khỏe cho công nhân lái tàu;

Công tác sửa chữa: Tập trung công tác khám, chỉnh bị đầu máy để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sửa; Tổ chức nâng cao chất lượng học chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ trên trang Web của Xí nghiệp cho công nhân sửa chữa đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

   – Phòng KT-KCS: Giám sát, kiểm tra, kiểm đếm trách nhiệm của CBCNV trong việc chỉ đạo công tác sửa chữa;Phối hợp với phòng KH-VT đánh giá camera lắp trên đầu máy 943.

   Các đơn vị chức năng căn cứ nhiệm vụ để lập kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm và hoàn thiện hợp đồng về vật tư, phụ tùng để đảm bảo sản xuất.

   – Giao Phó Giám đốc Nội chính chỉ đạo các đơn vị đưa các văn bản, chỉ thị và nội dung học tập nghiệp vụ hàng tuần của CNLT lên trang Web, giảm thiểu sổ sách trên đầu máy và nâng cao trình độ cho CNLT để phục vụ tốt công tác vận tải.

   – Giao Phó Giám đốc vận tải chỉ đạo phòng AT-BVANQP, phân xưởng vận dụng thay đổi phương pháp kiểm tra, phúc tra các công việc khu vực vận tải để đạt hiệu quả tốt hơn.

  – Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.