Đưa đường sắt trở thành sản phẩm du lịch hút khách