Đường sắt triển khai phong trào “Đường tàu – Đường hoa” tại Quảng Bình