Hội nghị giao ban tuần từ 9/5 đến ngày 15/05/2022

Ngày 09/5/2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Xí nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022.

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân 26,26 m/ngày, chưa đạt theo kế hoạch. Đầu máy D19E-929 sửa chữa cấp đại tu chậm tiến độ; Công tác kiểm tra đột xuất về an toàn chưa có những phản ánh bất cập.

Một số nhiệm vụ trong tâm trong tuần từ 9 đến 15/05/2022

Công tác vận tải: Thực hiện nghiêm túc biểu đồ chạy tàu mới của Tổng Công ty, tập trung chỉ đạo công tác thực hiện tốt quy trình quy phạm, tăng cường quan sát, hô đáp đảm bảo an toàn chạy tàu, đảm bảo sức khỏe cho công nhân lái tàu; Tập trung làm tốt cơ báo điện tử, phiếu thưởng, nồng độ cồn khi lên ban của tất cả các chức danh khu vực Hà Nội, các trạm Đầu máy, các trạm ngoài (Đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ  31); 

Công tác sửa chữa: Khẩn trương sửa chữa máy 929 đúng tiến độ; Tổ chức nâng cao chất lượng học chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ trên trang Web của xí nghiệp cho công nhân sửa chữa đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Về các mặt công tác khác, Giám đốc xí nghiệp cũng đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể: Các đơn vị đầu mối quản lý công tác chuyển đổi số: tập trung chỉnh sửa hoàn thiện các phần mềm về công tác quản lý vật tư, nhiên liệu, tiền lương. Đưa Module cơ báo điện tử  vào phần mềm để giảm tải các báo cáo cho trực ban./.