Nâng cao năng lực vận tải, thông quan ga Sóng Thần